NexCOBOT Taiwan
13F, No.916, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 23586, R.O.C.
TEL: +886-2-8226-7786

EtherCAT I/Os - NEIO Series

NEIO 系列為分佈式工業應用提供EtherCAT 從站I/O 模組系列產品,每一個小巧的產品都配備高密度I/O(最多32點)和強大功能,可滿足用戶安裝簡單和節約成本的需求,特別是機器控制和機器人控制應用。 此類應用可以是任何控制系統,包括機器人控制系統、工廠自動化、機器自動化以及控制面板。


EtherCAT I/Os - NEIO Series

Product Selection Guide

Digital Input/Output Module

Model Name Channels Type Description Ordering Infomation
NEIO-B1101 32-ch DI PNP 24VDC, filter 3ms (IEC 61131-2 type 1/2/3) 10J80110100X0
NEIO-B1102 32-ch DI PNP/NPN  24VDC, filter 1ms  10J80110200X0
NEIO-B1201 32-ch DO NPN 24VDC, output current 0.5A 10J80120100X0
NEIO-B1202 32-ch DO PNP  24VDC, output current 0.5A 10J80120200X0
NEIO-B1811 16-ch DI
16-ch DO
DI: PNP
DO: NPN
24VDC, filter 3ms (IEC 61131-2 type 1/2/3)
24VDC, output current 0.5A
10J80181100X0
NEIO-B1812 16-ch DI
16-ch DO
DI: PNP/NPN
DO: PNP
24VDC, filter 1ms 
24VDC, output current 0.5A
10J80181200X0
 


Mixed Analog Input/Output Module


Model Name Channels AI Single DI/O Type Description Ordering Infomation
NEIO-B1841 8-ch AI
2-ch AO
8-ch DI
8-ch DO
Single-ended DI: PNP/NPN
DO: PNP
8-ch AI, 16-bit voltge, current
2-ch AO, 16-bit voltage, current
8-ch DI, 24VDC, filter 1ms 
8-ch DO, 24VDC, output current 0.5A
10J80410100X0
NEIO-B1842 4-ch AI
2-ch AO
8-ch DI
8-ch DO
Differential PNP/NPN  4-ch AI, 16-bit voltge, current
2-ch AO, 16-bit voltage, current
8-ch DI, 24VDC, filter 1ms 
8-ch DO, 24VDC, output current 0.5A
10J80184200X0


Communication Module


Model Name Channels Description Ordering Infomation
NEIO-B1603 4-ch 1-ch RS-232/422/485
3-ch RS-422/485
10J80160300X0